poniedziałek, 30 kwietnia 2012

Przegląd prasy tygodniowej


Warszawa - Centrum Biznesu
Fot.forsal.pl

Ekonomia: dobra koniunktura polskiej gospodarki
I recenti dati congiunturali in Polonia mostrano un’economia forte. La produzione industriale è stata leggermente inferiore alle aspettative, nel compenso però le vendite al dettaglio sono aumentate molto di più delle stime degli analisti. Nel 2012 l’economia potrebbe dunque crescere fino al 3% in termini reali. Il tasso d'inflazione annuale è salito al 4,3% (dopo il recente 4,1%). L'apprezzamento relativamente forte dello zloty a inizio anno, nei prossimi mesi dovrebbe avere di nuovo un effetto stabilizzante sull’inflazione. /…/ (fondionline.it, 26/04/2012)
-          Ostatnie dane dotyczące koninktury w Polsce pokazują silną gospodarkę. Produkcja przemysłowa była nieco poniżej spodziewanych wyników, jednak sprzedaż detaliczna wzrosła o wiele więcej niż szacowano. W 2012 gospodarka może więc wzrosnąć realnie aż o 3%. Roczna stopa inflacji wzrosła do 4,3% (po ostatnich wynikach 4,1%). Stosunkowo silne umocnienie złotego na początku roku, w przyszłych miesiącach znów powinno mieć stabilizujący wpływ na inflację./.../

Wizyty: Polska delegacja z Oświęcimia w Latinie
Da Auschwitz a Latina, il sindaco polacco in Comune e Provincia/…/
La 
presenza della delegazione polacca a Latina è il primo passo per rafforzare i rapporti tra le nostre comunità con l'obiettivo di trasmettere alle giovani generazioni i valori della pace e del rispetto della vita/…/. (latinatoday.it, 23/04/2012)
-          Z Auschwitz do Latiny, polski burmistrz w Urzędzie Miasta i Prowincji. /.../ Przybycie polskiej delegacji do Latiny to pierwszy krok aby zacieśnić relacje pomiędzy naszymi miastami mające na celu przekazanie młodzieży wartości pokoju i szacunku do życia /.../.
Historia: Udział Polskich Wojsk w Wyzwoleniu Włoch
Pankiewicz: “Grazie Polonia!”
Lecce: Wojtek Pankiewicz, vice presidente nazionale AFCPI, in occasione della Festa della Liberazione, ricorda, oltre ai Partigiani e ai Militari italiani giustamente onorati, "il grande contributo che anche i soldati polacchi diedero col loro sangue e col loro sacrificio per la Liberazione del nostro Paese". 
"Durante la Campagna d’Italia, infatti, il 2° Corpo d’Armata Polacco, al commando del mitico generale Wladyslaw Anders, si distinse in brillanti operazioni militari come la conquista di Montecassino e le battaglie di Piedimonte, Ancona, Linea Gotica, Faenza e la Liberazione di Bologna", sottolinea Pankiewicz/…/ (futuratv.it, 24/04/2012)
-          Pankiewicz: „Dziękujemy Polsko!”
-          Lecce: Wojtek Pankiewicz, vice prezes narodowego AFCPI, z okazji Święta Wyzwolenia, przypomina, że poza Partyzantami i Żołnierzami włoskimi słusznie honorowanymi „w Wyzwoleniu naszego Kraju mieli wielki udział również polscy żołnierze oddając swoją krew i ofiarę”.
-          Podczas Kampanii Włoskiej, w rzeczy samej, 2° Oddział Wojska Polskiego, dowodzony przez heroicznego  Wladyslawa Andersa, wyróżnił się świetnymi operacjami wojennymi takimi  jak zdobycie Montecassino, bitwy w Piemonte, Anconie, na Linii Gotów, Faenzy i wyzwolenie Bolonii, podkreśla Pankiewicz/.../

sobota, 28 kwietnia 2012

Wyludnienie we Wloszech?

Na stronie wiadomosci.wp.pl czytamy:

Włochom groziłoby wyludnienie, gdyby nie imigranci. Wynika tak z pierwszych ujawnionych właśnie rezultatów spisu powszechnego, jaki przeprowadzono w tym kraju w październiku ubiegłego roku. 

Od poprzedniego spisu, przeprowadzonego w 2001 roku, licząca obecnie 59 milionów czterysta tysięcy ludnosc Włoch wzrosła o niecałe dwa i pół miliona. W znikomym stopniu przyczynili się do tego sami Włosi: w ciągu dziesięciu lat roczny przyrost naturalny wynosi zaledwie 34 tysiące osób tej narodowości.
O przyroście zadecydowali imigranci, których jest obecnie 3.769.518, czyli trzy razy więcej niż dziesięć lat temu; stanowią więc 6,34 % ludności.

czwartek, 26 kwietnia 2012

Dlaczego właśnie „polskie otwarcie”


Wszyscy ci, którzy grają w szachy znają zapewne nietypowe otwarcie, zwane apertura alla polacca, lub apertura Orang-Utan (debiut orangutana), albo jeszcze apertura Sokolskij (od nazwiska rosyjskiego szachisty Aleksieja Sokolskiego, który po raz pierwszy opracował teoretycznie tę polską taktykę).

Autorem „debiutu orangutana” był Ksawery Tartakower, polski mistrz szachów i autor wielu szachowych powiedzonek.

Urodził się w 1887r. w rosyjskim Rostowie nad Donem, gdzie jednak zamordowano jego rodziców w czasie pogromu Żydów, i jako 12-letni chłopiec uciekł z Rosji do Genewy, potem w 1904r. do Wiednia i tam ukończył studia prawnicze. Po I wojnie światowej przeniósł się do Paryża, gdzie zajął się szachami zawodowo, ale przyjmując obywatelstwo  nowoutworzonej II Rzeczpospolitej, chociaż języka polskiego już praktycznie nie pamiętał. Oprócz częstych udziałów w turniejach, Tartakower był autorem szachowych poradników i książek, oraz artykułów prasowych opisując nowatorskie teorie hipermodernistyczne.

Ale do historii strategii szachowych przeszedł w 1924 r. w Nowym Jorku, gdzie zaprezentował swoje nader innowacyjne otwarcie. Według legendy, przed turniejem odwiedził nowojorskie zoo i tam zaispirowały go ruchy orangutana, właśnie na jego cześć nazwał manewr „otwarciem orangutana”.  

Tartakowski zdobył dla Polski wiele medali w międzynarodowych Olimpiadach szachowych. Jednak po zakończeniu II wojny światowej i zmianie ustroju w Polsce, postanowił pozostać we Francji przyjmując francuskie obywatelstwo.


poniedziałek, 23 kwietnia 2012

Przegląd prasy tygodniowej


Sport: Polacy  europejskimi mistrzami żagli w Sanremo  
Życki i Kusznierewicz fot. italiavela.it
Settimana impegnativa dal punto di vista meteo quella che ha visto disputarsi nelle acque di Sanremo il Campionato Europeo Classe Star.  A conquistare il titolo continentale la coppia polacca formata da Mateusz Kusznierewicz e Dominik Zycki che ha da subito messo in evidenza le proprie doti e chiudendo con 13 punti dopo 5 prove. (blog.yachtandsail.it, 20/04/2012)
-          Ciężki tydzień z meteorologicznego punktu widzenia, podczas którego konkurowano na wodach w Sanremo na Europejskich Mistrzostwach klasy Star. Tytuł kontynentu zdobyła polska para Mateusz Kusznierewicz i Dominik Życki, którzy od razu podkreślili swoje walory kończąc 13 punktami po 5 próbach.

Ekonomia: Polski biznes Euro 2012
I campionati europei di calcio saranno per la Polonia un fattore decisivo per la modernizzazione dell’intero sistema-Paese, con particolare rilevanza per il nodo infrastruttura­le. Un’ulteriore ricaduta positiva, collegata all’organizza­zione dell’evento, è la crescita dell’immagine della Polonia come meta turistica per il prossimo quinquennio. Previsto, infatti, l’arrivo di un milione di turisti, che rimarranno al­meno un giorno nelle host-city (Varsavia, Danzica, Bresla­via e Poznan) in occasione delle gare ufficiali. Ciò potrà generare un incremento di entrate nel settore turistico pari a circa 220 milioni di euro. Le maggiori ricadute saranno sul lungo termine, perché gli investimenti per Euro2012 miglioreranno la qualità delle infrastrutture stradali e ri­cettive, incrementando, nel contempo, la quota di turismo diretto verso la Polonia. L’effetto economico complessivo determinato da Euro 2012 sarà del 2,1% sul Pil. La princi­pale fonte di incremento sarà l’accelerazione degli investi­menti delle infrastrutture legate al trasporto (+77%), così come quella dell’occupazione legata all’evento (stimata sui 30 mila addetti). (businesspeople.it, 21/04/2012)
-          Mistrzostwa Europy w piłce nożnej będą dla Polski decydującym czynnikiem w modernizacji całego systemu w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury. Dodatkowym punktem pozytywnym, związanym z organizacją imprezy, będzie wzrost wizerunku Polski jako celu podróży na następne pięciolecie. Faktycznie, przewiduje się napływ miliona turystów, którzy pozostaną conajmniej jeden dzień w miastach goszczących mecze (Warszawa,  Gdańsk, Wrocław i Poznań) z okazji oficjalnych turniei. To zwiększy dochody w sektorze turystycznym o ok. 220 mln euro. Największe korzyści okażą się długoterminowe, ponieważ inwestycje na Euro 2012 poprawią jakość infrastruktury drogowej i zakwaterowania, jednocześnie zwiększając liczbę turystów przyjeżdżających do Polski. Ogólny efekt ekonomiczny w związku z Euro 2012 przyniesie 2,1% PKB. Głównym źródłem wzrostu dochodu będzie  przyspieszenie inwestycji w infrastrukturze transportów (+77%), jak również zatrudnieniu w imprezie (szacuje się ok. 30tys. pracowników).

Kultura: Krzysztof Zanussi gościem na Festiwalu LetterAltura 2012
Da Luis Sepulveda a Margherita Hack, da Paolo Rumiz a Pino Cacucci, da Marco Paolini a Krzysztof Zanussi grandi personaggi si incontrano sul Lago Maggiore e sui monti circostanti, per parlare di letteratura di montagna, viaggio e avventura. (discoveryalps.it, 20/04/2012)
-          Od Luisa Sepulvedy po Margheritę Hack, od Paola Rumiza po Pina Cacucci, od Marca Paolini po Krzysztofa Zanussiego, wielkie osobistości spotkają się nad jeziorem Maggiore i na okolicznych wzgórzach aby rozmawiać o literaturze górskiej, podróży i przygodzie.

piątek, 20 kwietnia 2012

Pomysłowe talerze dla dzieci Bogusława Sliwińskiego


fot.luhoprivado.com

Portal food4brain.it, a także inne włoskie portale i blogi zajmujące się tematyką wzornictwa, polecają innowacyjne talerze dla dzieci autorstwa Bogusława Sliwińskiego. 
Jego zabawne rysunki na pewno niejednemu małemu „niejadkowi”  przywrócą apetyt: pociągi, wagoniki, koparki, statki, samochodziki i inne środki transportu, które przewożą kolorowe porcje „jedzonka”: link

poniedziałek, 16 kwietnia 2012

Przegląd prasy tygodniowej


Kultura: Wojtyla Generation Musical
Dopo l'esordio in Polonia e il successo a Madrid arriva a Roma il primo musical sui "Papaboys": Wojtyla Generation Love-Rock Musical, al Teatro Orione dal 4 al 6 maggio prossimi, e successivamente in tour nei più prestigiosi teatri italiani. /…/ Wojtyla Generation Love-Rock Musical ha come protagonisti sei ragazzi e sei ragazze, dodici come gli apostoli, che portano avanti il pensiero di Giovanni Paolo II. I ragazzi del Papa sono giovani provenienti da ogni continente che, come tutti i loro coetanei, amano cantare, ballare e divertirsi/…/ (dietrolequinte.blogosfere.it, 16/04/2012)
-          Po debiucie w Polsce i sukcesie w Madrycie przybywa do Rzymu pierwszy musical o "Papaboys": Wojtyla Generation Love-Rock Musical, w Teatro Orione, od 4 do 6 maja, a następnie wyjeżdża na turnee po prestiżowych teatrach włoskich./.../ Bohaterami Wojtyla Generation Love-Rock Musical są 6 chłopców i 6 dziewcząt, 12 jak apostołów, którzy kontynuują idee Jana Pawła II. Dzieci Papieża to młodzi ludzie pochodzący z każdego kontynentu, i, jak ich rówieśnicy, uwielbiają śpiewać, tańczyć i bawić się /.../

Wystawa poświęcona Enigmie i polskim matematykom
Al Dipartimento di Matematica della Statale (Milano) un Incontro e una Mostra dedicata ad Enigma, il congegno elettro-meccanico usato dalle forze armate tedesche durante la seconda guerra mondiale e ai giovani matematici polacchi che ne svelarono i misteri contribuendo alla vittoria degli Alleati. "Enigma: decifrare una vittoria"/…/ la Mostra su Enigma: dal 12 al 20 aprile, Aula C, Dipartimento di Matematica, via Saldini 50. (pianetauniversitario.com, 10/04/2012)
-          Na Wydziale Matematyki Università Statale (Mediolan) spotkanie i wystawa poświęcone Enigmie, maszynie elektromechanicznej używanej przez wojsko niemieckie podczas II wojny światowej i młodym polskim matematykom, którzy odkryli jej tejemnice przyczyniając się do zwycięstwa Aliantów. „Enigma: odszyfrować zwycięstwo”/.../ Wystawa o Enigmie: od 12 do 20 kwietnia, Aula C, Dipartimento di Matematica, Via Saldini 50.

Sport: Kubica wraca do formy
Robert Kubica sabato scorso è tornato a guidare le vetture da rally alternandosi al volante del parco macchine della Erreffe./…/ E sapete dove era a girare? In Liguria, al Passo del Ginestro, ad un tiro di schioppo dal punto maledetto dove si era gravemente ferito in seguito all'incidente alla Ronde di Andora dello scorso anno. (omnicorse.it, 11/04/2012)
-          Robert Kubica w zeszłą sobotę powrócił za kierownicę samochodów rajdowych prowadząc na zmianę w parku samochodowym Erreffe, /.../ I wiecie gdzie jeździł? W Ligurii, w Passo del Ginestro, na odległość strzału od przeklętego miejsca, gdzie został ciężko ranny w wypadku na  Ronde di Andora w zeszłym roku.

piątek, 13 kwietnia 2012

Lech Wałęsa z wizytą w Como

fot.laprovinciadicomo.it
Wczoraj 12/04 w Teatro Sociale w Como Lech Wałęsa  spotkał się z publicznością na wolno dostępnej konferencji zatytułowanej "La libertà come destino comune". 
Na spotkanie zarezerwowano o wiele więcej miejsc niż się spodziewano, w największym teatrze w mieście zostały otwarte dla publiczności również loże na wyższych piętrach, tak aby wszyscy chętni mogli w nim uczestniczyć. Na sali czuło się obecność wielu Polek i Polaków, gdzie niegdzie  nawet z dziećmi w wieku szkolnym, były też małe transparenty z napisem "Dziękujemy" i inne. 
Włoska publiczność przysłuchiwała się uważnie i dyskusja trwałaby pewnie do późna, ale Lech Wałęsa powiedział, że chętnie dokończy następnym razem, tylko o wcześniejszej godzinie, bo zazwyczaj pracuje tylko do 20.00 (w Como konferencja rozpoczęła się o 20.30, jak to zwykle bywa we Włoszech). 

Brawa były gorące, tym bardziej, że od czasu do czasu Pan Prezydent pozwalał sobie na odrobinę humoru, np. gdy mówił, że można globalizować wszystko, ale nie jego żonę Danutę, albo gdy na zakończenie wręczano mu pamiątkę z Como - jedwabną chustę ręcznie malowaną przez tutejszych rzemieślników (Como zawsze słynęło z produkcji jedwabiu) - przedstawiciel  producentów długo i szczegółowo wyjaśniał proces malowania wyrobu ściskając mocno pudełko z chustą, a Lech Wałęsa dwukrotnie już wyciągał po nie rękę. Tymczasem pan producent nadal ją trzymał z przejęciem kontynuując swój wywód, wtedy Wałęsa uśmiechnął się i powiedzał: "Boję się, że jeszcze Pan się rozmyśli...".

A oto filmik z pierwszą częścią wywiadu z lokalną prasą, w którym pokrótce streszcza treść konferencji:Video - La Provincia di Como

piątek, 6 kwietnia 2012

Wyjatkowe spotkanie

Wczoraj doszlo do bardzo wyjatkowego spotkania. My, czyli Ola i Agnieszka, wreszcie spotkalysmy sie w tzw. "realu". Znamy sie od dosc dawna, od kilku miesiecy prowadzimy wspolnie blog Polacy we Wloszech. Ja z Pistoi, Agnieszka z Como. Miedzy naszymi domami jest troche kilometrow do pokonania.
Wreszcie doszlo do spotkania. Gdzie? W Polsce!Zdjecia zrobil nam pan kelner. Troszke ciemne, ale widac nasze usmiechniete buzie.

Spotkanie bylo przemile. Przekonalysmy sie, ze odnajdujemy wspolny jezyk nie tylko przez emailowanie, ale rowniez w bezposrednim kontakcie.
Mamy nadzieje, ze to spotkanie zapoczatkuje cala serie wspolnych rozmow w rzeczywistym swiecie. Bo nie ma to jak rozmowa z usmiechnieta osoba!

poniedziałek, 2 kwietnia 2012

Przegląd prasy tygodniowej


Świąteczne wizyty duszpasterskie polskich kięży
fot.sursumcorda-dominum.blogspot.com
Gazzetta di Modena donosi, że jeden z tutejszych proboszczy wezwał trzech polskich księży o pomoc w corocznych wizytach duszpasterskich:

E visto che la crisi delle vocazioni rende impossibile coinvolgere sacerdoti della diocesi, il parroco di via Trento e Trieste ha chiamato a Carpi tre preti polacchi. E, in effetti, don Andrzej, don Dariusz e don Wojciech hanno le caratteristiche giuste.  Li vedi girare per le vie del centro con un bel sorriso; entrano nei negozi con modi garbati e hanno una parola per tutti.  /…/ «I più curiosi - spiega don Wojciech, docente di comunicazione allUniversità Pontificia di Santa Croce - sono i cinesi. Sorridono e ci chiedono perché indossiamo questo vestito». Ma nemmeno i musulmani, che in centro sono tanti, sono ostili ai tre sacerdoti. «Sono gentili pure loro - commentano -, ma non ci fanno entrare in casa: semplicemente ci dicono di avere un’altra fede»./…/ (gazzettadimodena.gelocal.it, 31/03/2012)  
- Ze względu na kryzys powołań angażowanie księży z diecezji staje się niemożliwe, tak więc  proboszcz z ulic Trento i Trieste wezwał do Carpi trzech polskich księży /.../ I rzeczywiście, ks. Andrzej, ks. Dariusz i ks. Wojciech mają odpowiednie podejście. Widać ich krążących po centrum z pięknym uśmiechem; wchodzą do sklepów miłych i grzecznych, i dla każdego mają dobre słowo /.../”Najciekawsi są Chińczycy – tłumaczy ks. Wojciech, wykładowca nauki o komunikowaniu na Università Pontificia di Santa Croce. Uśmiechają się i pytają dlaczego nosimy taki strój”. Ale nawet i Muzułmanie, których w centrum jest dużo, nie są wrogo nastawieni do trzech księży. „Oni też są mili – komentują -, ale nie wpuszczają nas do domów: poprostu mówią, że mają inną wiarę”.

Warsztaty tłumaczeń literackich na Università degli Studi di Roma “Sapienza”
Sette laboratori di traduzione, organizzati da “Sapienza” Università degli Studi di Roma, in collaborazione con la Casa delle Traduzioni. I laboratori sono aperti agli studenti e a tutti gli interessati all’arte e alla tecnica della traduzione letteraria. /…/Primo appuntamento, martedì 3 aprile 10.30-12.30 Monika Wozniak Fiabe e traduzione audiovisiva.  poesia.blog.rainews24.it, 31/03/2012)
-          Siedem warsztatów tłumaczeń, zorganizowanych przez Università degli Studi di Roma “Sapienza”, we współpracy z Casa delle Traduzioni. Warsztaty są otwarte dla studentów i dla wszystkich zainteresowanych sztuką i techniką tłumaczenia literackiego. /.../Pierwsze spotkanie, wtorek 3 kwietnia 10.30-12.30 Monika Wozniak, Fiabe e traduzione audiovisiva.  

Samobójstwo na torach kolejowych
Straniera, sola e povera: il dramma di Maria, che si è gettata sotto un treno. Alla base della tragedia che si è consumata la sera di mercoledì 28 marzo, sui binari nella zona di Rio Vivo, un gesto volontario. Maria Kazimiera Bialowas, così si chiamava la 58enne travolta dal convoglio, era arrivata a Termoli nel 2008 e faceva la badante. Dietro il suicidio, una storia di solitudine e di grosse difficoltà economiche, e la preoccupazione per la figlia ventenne, che vive lontana, nel paese di origine. (primonumero.it, 29/03/2012)
-          Cudzoziemka, samotna i biedna: dramat Marii, która rzuciła się pod pociąg. Przyczyną tragedii, która zdarzyła się wieczorem w środę 28 marca, na torach w rejonie Rio Vivo, był gest dobrowolny. Maria Kazimiera Bialowas, tak nazywała się 58-letnia kobieta, potrącona przez pociąg, przybyła do Termoli w 2008 roku i pracowała jako opiekunka. Za samobójstwem kryje się historia o samotności, i dużych problemach ekonomicznych, i niepokój o 20-letnią córkę, która mieszka daleko, w kraju, skąd pochodzi.